Dreptul de proprietate stabilit prin Legile fondului funciar atribuit posesorilor deținători de terenuri situate in intravilan sau extravilan, validat prin emiterea unei adeverințe, trebuie sa aibă ca finalitate emiterea Titlului de Proprietate.

Procesul de întocmire a titlului de proprietate este în responsabilitatea Comisiei locale de fond funciar a comunei întrucât aceasta are atribuții de punere în posesie, de întocmire a documentației prealabile emiterii titlului de proprietate și de înaintare a acesteia Comisiei județene de fond funciar.

Dobîndirea dreptului de proprietate solicitat in baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere are ca finalitate urmatoarea categorie de acte:

 • actele de reconstituire in favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren in proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri
 • actele de reconstituire si constituire in favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de catre acestia, in termen legal, libere la data solicitarii, in baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a Legii 247/2005, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public in acest scop
 • actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost inscrisi in cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate
 • actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupa eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni sau, dupa caz, intabulat in cartea funciara, precum si actele de instrainare efectuate in baza lor
 • actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au detinut anterior in proprietate astfel de terenuri.

Documentatia pentru emiterea Titlului de proprietate care se inainteaza catre O.C.P.I. pentru verificare si avizare trebuie sa contina o serie de documente, astfel:

 1. cererea solicitantului depusa la comisia locala de fond funciar;
 2. procesul verbal de punere in posesie semnat de catre persoana validata sau mostenitorii acesteia;
 3. act de identitate al titularului sau certificate de deces si dovada calitatii de mostenitor;
 4. adeverinta de proprietate, Hotararea Comisiei Judetene de Fond Funciar sau Hotarare judecatoreasca definitive si irevocabila;
 5. copie conform cu originalul dupa anexa validate si/sau original, hotararea / decizia Comisiei Judetene de fond funciar;
 6. plan de amplasament și delimitare al imobilului întocmit de o persoană autorizată
 7. planul de încadrare in zonă.